Noclegi w Bieszczadach, drewniane chaty, noslegi, wczasy.

 
Zapraszamy Państwa do spędzenia urlopu w jednej z czterech starych drewnianych chałup, przeniesionych i zaadaptowanych do zamieszkania.
W trzech z nich (Hnatowa Chata, Trześnia, Wetłyna) wynajmujecie Państwo połówkę domu z dwiema sypialniami na poddaszu oraz salonem na parterze. Każdy salon posiada aneks kuchenny oraz kominek.

Regulamin wynajmu i rezerwacji domu położonego w Wetlinie.


 
 

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonywać rezerwacji i najmu domu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i zaliczka.

 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na Nr konta 64 1020 2980 0000 2002 0058 1876. Uzgodnioną kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1, w ciągu 5 dni od momentu przyjęcia od nas rezerwacji (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 2. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zaliczki przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 5. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

§3. Odbiór domku.

 1. Doba zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).
 2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Administratora lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 10 (godz. 16:00).
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 5. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 6. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia .Najemcy korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w apartamencie. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast administratorowi.
 9. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
 10. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu, apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

§4. Użytkowanie domku podczas pobytu.

 1. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domu będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 3. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 6. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 7. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w tytułem końcowego sprzątania apartamentu.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Najemcą nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 10. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.